หงษ์วิเศษส.; นาคปฐมป.; พิชญะเดชอนันต์ก.; พิมลจินดาธ. การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์: ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 17, n. 1, p. 231-248,   .