ห้วยกรดวัฒนาว.; สินลอยมาพ. แนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 24 set. 2020.