อรุณแสงทองอ.; สินลอยมาพ. การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือแฝงบนเครื่องหนังด้วยวิธีการซุปเปอร์กลู. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 17, n. 1, p. 135-154,   .