เวียงสิมมาธ.; สุวรรณรักษ์จ. กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในการตัดสินใจสั่งอาหารจากร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นส่งอาหารเดลิเวอรี่. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 17, n. 1, p. 193-214,   .