ตั้งอุทัยเรืองธ. ผู้นำแบบซีล ที่สุดแห่งการนำตนและนำทีมสู่ความสำเร็จ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 2, p. 261-263,   .