พิมลจินดาธ.; หงษ์วิเศษส. วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการศึกษานโยบายสาธารณะแนวสหสาขาวิชาด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 24 set. 2020.