และวิชิต บุญสนองเ. ว. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 2, p. 223-241,   .