วารสารบ. กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, 25 set. 2019.