วารสารบ. กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 2, 30 jun. 2019.