ชุติกาโมย. แนวพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในเรื่องการปกครองท้องที่ของไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 24 set. 2020.