วารสารบ. สารบัญ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 14, n. 2, 1 maio 2018.