เห็นหลอดน. การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 2, p. 1-17, 30 jun. 2019.