และนิธิพัฒน์ เมฆขจรบ. จ. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 2, p. 151-163, 30 jun. 2019.