คล้ายคลึงป.; พูลพัฒน์ป.; พรมมูลผ. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, p. -,   .