และศศิลักษณ์ ขยันกิจจ. ส. สภาพและปัญหาในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 2, p. 155-172,   .