นวลมูสิกเ.; ธรรมแสงม. การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 24 set. 2020.