และประกฤติ พูลพัฒน์อ. พ. การพัฒนาความรุ้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านชุดกิจกรรม "สนุกคิดคณิตศาสตร์". วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 2, p. 189-203,   .