และดลฤทัย บุญประสิทธิ์เ. ส. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 1, p. 221-233, 15 fev. 2019.