และณัฐณิชา มีงามพ. เ. ว. ต. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 2, p. 69-84, 30 jun. 2019.