และชาติชาย มหาคีตะส. ส. มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 129-146, 9 out. 2019.