และวิจิตรา ศรีสอนเ. เ. บทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 101-116, 15 out. 2019.