และอัญณิฐา ดิษฐานนท์พ. ส. กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 117-128, 9 out. 2019.