ห่วงเย็น จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะอ. เ. ว. โ. แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ตลาดงานทางการสื่อสารในประเทศไทย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 205-218,   .