และอมรทิพย์ อมราภิบาลโ. น. พฤติกรรมเล่นพนันชนไก่ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : บูรณาการทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีตามแผน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 17-34,   .