และเพ็ชรรัตน์ ไสยสมบัติว. บ. การนำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 147-160,   .