และอัญณิฐา ดิิษฐานนท์ธ. แ. การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 47-64,   .