และอรพรรณ คงมาลัยก. ธ. การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติในญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทย: กรณีศึกษาบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 2, p. 185-203, 30 jun. 2019.