และอัญณิฐา ดิษฐานนท์อ. ช. องค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความสำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) ในประเทศไทย กรณีศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์แห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 3, p. 65-80, 9 out. 2019.