เขจรนันนท์ณ.; มหาคีตะช.; สงวนญาติอ.; จินดาเรืองเ.; สุวรรณานนท์อ.; กานต์รวีกุลธนาณ. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2561. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 1, p. 263-283, 15 fev. 2019.