และกาญจนา มีศิลปวิกกัยอ. ค. ทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 15, n. 2, p. 37-50, 30 jun. 2019.