ทรัพย์เสริมทวีน. ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 14, n. 3, p. 291-305, 1 set. 2018.