ลีลาพันธ์ว.; ราชภัณฑารักษ์ส. การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 14, n. 1, p. 43-54, 1 jan. 2018.