ภู่ไพบูลย์ย. สารบัญ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 19, n. 2, 21 abr. 2023.