บุญเพศย.; นิชานนท์ช.  รูปแบบการส่งเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 19, n. 2, p. 107 - 126,   .