ภู่ไพบูลย์ย. สารบัญ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 3, 10 out. 2022.