กาพย์ตุ้มว.; ธำรงโสตถิสกุลว. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดออร์ตัน-กิลลิงแฮม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 19, n. 1, p. 1 - 15,   .