นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชากน. นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, 1 jun. 2022.