กองบรรณาธิการก. กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2,   .