ลิ่มอนุรักษ์สกุลเ.; คงมาลัยอ. การบริหารความเสี่ยงในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 3, p. 139 - 154,   .