เกตุใหม่พ.; ภักดีณรงค์พ. บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 3, p. 211 - 226,   .