ตันสกุลเ.; วิวัฒนาภรณ์อ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 101 - 120,   .