กองบรรณาธิการก. กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 1, 1 jan. 2022.