สมบูรณ์ธ.; ลิมตศิริอ.; ปราบใหญ่ส. การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี: การศึกษาเปรียบเทียบ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 15 - 29,   .