สำอางค์ส.; องอาจวาณิชย์น. การพัฒนาแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 67 - 83,   .