ภูคาณ.; องอาจวาณิชย์น. การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 1 - 14,   .