ปทุมารักษ์ฉ.; อัยสานนท์ช. แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 121 - 138,   .