แตงจุ้ยฐ.; สำเภาทองป.; ลิ่มอรุณน. วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวทางโครงสร้างรายได้ของ สายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ: การวิเคราะห์อัตราร้อยละ การเปลี่ยนแปลงของแหล่งรายได้สายการบิน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 1, p. 211-230,   .