ศรีม่วงพ. ANTI AGING By DR. MAST รู้ทันโรคภัย ชะลอวัยความชรา. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 1, p. 249-250,   .