แก้วผลึกม.; สร้อยสังวาลย์ว.; สุวรรณระวีว. จิตวิญญาณความเป็นครูและการอุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 51 - 66,   .