ดิษฐเอมร. แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานที่เกิดเหตุคดีจราจรระหว่างพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 1, p. 71-85,   .